KAGERLAND-bulletin nr. 64

27 jan 2016

Algemene ledenvergadering

Op donderdag 25 februari a.s. om 20:00 uur houden wij onze jaarlijkse ledenvergadering. Wij nodigen alle leden uit deze vergadering bij te wonen, omdat dit het moment is om als bestuur verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar en om samen met u te overleggen over plannen voor het komende jaar.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vorige jaarvergadering *)
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
7. Begroting 2016

Pauze

8. Bestuursverkiezing **)
9. Benoeming nieuwe kascommissie
10. Uitslag enquête en uitreiking prijzen
11. Rondvraag
12. Sluiting

*) De notulen zijn op 27 januari 2016 gestuurd naar alle leden, waarvan het e-mailadres bekend is. Om die reden zullen de notulen tijdens de vergadering niet meer worden voorgelezen. Commentaar op de notulen kan uiteraard wel ter vergadering worden ingebracht.

Als u de notulen niet meer heeft en ze opnieuw wilt ontvangen, stuurt u dan even een e-mail aan bestuurkgl@vrza.nl onder de vermelding: “Notulen Kagerland”.

**)
Henk PE1PYZ (bestuurslid) is aftredend en wel herkiesbaar.
Steven PD8A (contestmanager) is aftredend en wel herkiesbaar.
Kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot uiterlijk dinsdag 23 februari 2016 bij één van de bestuursleden of via bestuurkgl@vrza.nl

Van het bestuur:

Op 26-01-2016 heeft het bestuur voor de eerste keer dit jaar vergaderd.

De onderwerpen waren natuurlijk de ALV, we hadden Wim PG9W als gastspreker uitgenodigd om eens wat dieper in te gaan op het organiseren van een contest. Wim heeft onder streng toezicht van het voltallige bestuur twee calls getrokken van deelnemers aan de enquête, de gelukkigen worden op de ALV bekend gemaakt. Uiteindelijk is de vergadering om 23.00 uur gesloten.

Kagerland Velddag

Weekend van 25–26 juni 2016

Dit weekend tijdens de ARRL FIELD DAY 2016 gaan we een velddag organiseren. Houd deze datum dus alvast vrij. Het organiseren van een velddag is ontzettend leuk maar er komt toch veel bij kijken. Daarom doen we tijdens de ALV een oproepje aan mensen die hierbij willen helpen.

Website

“Under construction”

PACC Contest 13 en 14 februariPACC contest 2016-84x300

Voor aankomende PACC kunnen we nog operators gebruiken. Wil je eens meemaken hoe het is om na één keer aanroepen er direct als sterkste station uitgepikt te worden? Dat kan.

Kagerland is een zeer sterk conteststation, we hebben in de mast een roterende 11 elements HF beam en kunnen op alle banden uitkomen.

Dus doe mee en meld je aan via www.PA6V.nl

 

Tot ziens en 73, Bestuur van ‘Kagerland’