Nieuwjaarsreceptie 2020

Aanstaande donderdag 9 januari is er gewoon een clubavond met nieuwjaarswensen en het mogelijk verwelkomen van nieuwe leden. We zullen zorgen voor een klein snackje en een kopje koffie of thee. Let wel op! Want op zondagmiddag 12 januari van 15:00 – 17:00 uur houden wij een echte nieuwjaarsreceptie op het bunkerterrein aan de Kwaaklaan 5, 2341 NN  OEGSTGEEST.

Hierbij worden de afdelingsleden van harte uitgenodigd, evenals onze sponsors, medewerkers en…..de omliggend wonende buren, welke ondertussen een schriftelijke uitnodiging hebben gehad. Dan zijn er kleine hapjes, bubbels, gluhwijn en warme choco. Hou er rekening mee dat er helaas geen toilet faciliteiten zijn.

Voor de de mensen die de handen uit de mouwen willen steken: Zaterdagochtend 11 jan. vanaf 09:30 uur willen wij de tent opzetten en deze zondag na de receptie weer afbreken. Aanmelden z.s.m. via het bekende mail adres vrzakgl@gmail.com

Wij verwachten een goede opkomst.

Afdelings jaarvergadering 2020

De afdelings jaarvergadering wordt gehouden op donderdag 13 februari 2020 aanvang 20:00 uur in ons clubgebouw te Sassenheim. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Wilt u het alvast in uw agenda noteren?

De voorlopige agenda luid als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Verslag van de penningmeester
 5. Verslag van de kaskommissie, Peter Klink PE1NXF en Jaap Vrolijk PA8VK (aftreedbaar)
 6. Benoeming een nieuw lid en reserve lid voor de kaskommissie
 7. Begroting 2020
 8. Aftredend bestuurslid, Nick Verbeek PA0NCV
 9. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar Voorzitter Wim Visch PG9W
  Kiezen, interim benoemd Secretaris Pieter Pluijmaekers PB7X
  Aftredend niet herkiesbaar Penningmeester Nick Verbeek PA0NCV
  Aftredend en herkiesbaar Barcommissie Henk Kranenburg PE1PYZ
  Aftredend en herkiesbaar Onderhoud Willem van Wageningen PA3WRB
  Aftredend en herkiesbaar Contest Steven Filipowicz PD7K
  Nieuwe Penningmeester
 10. Pauze
 11. Activiteiten, zelf in te vullen
 12. Update bunkerterrein, gemeente Oegstgeest en vordering omgevingsvergunning.
 13. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 14. Sluiting.

Kandidaten voor de functie van penningmeester worden vriendelijk verzocht zich te melden bij de secretaris. Heeft u vragen, op of aanmerkingen, beleidsveranderingen of wilt u graag activiteiten of avond programma’s. Wilt u zelf wat vertonen of heeft u suggesties, kruip achter uw toetsenbord en laat het de secretaris weten. Het algemene mail adres is nog steeds vrzakgl@gmail.com , zet er wel even bij voor welk bestuurslid het is bedoeld. Ook u kunt een steentje bijdragen voor uw afdeling.

Graag tot 13 februari aanstaande!

Contest nieuws

NLC Contest:
Dankzij de vaste contesters op het clubstation, Henk PE1PYZ, Willem PA3WRB, Jan PD2DV en Wim PG9W hebben wij een 4e plaats met 13083 punten gescoord in de C-sectie. Samen met de “buiten” medewerkers Mariette PA1ENG, Frank PH2M, Steven PD7K, Hans PA3BDG en Peter PE1NXF, welke contest QSO punten aan het clubstation konden geven, heeft dit alles geleid tot de eerste plaats in de bekercompetitie. Zo zie je maar: “samenwerking maakt macht” HARTELIJK DANK voor jullie inzet.

Meteen hierop aansluitend, willen wij een oproep doen aan alle contesters om op toerbeurt eens mee te draaien met deze locator contest, dan kunnen we ook wat meer VHF/UHF activeren zoals 70cm, 4 en 6 mtr. Ook kunnen beginnende contesters ervaring opdoen in deze 3 uur durende en elke 2e dinsdag van de maand draaiende contest. Aarzel niet het is gezellig en er is koffie en thee. De eerstvolgende LOC contest is dinsdag 14 januari aanstaande.

PACC Contest:
Ook de PACC contest is aanstaande, deze wordt gehouden op 8 en 9 februari en duurt 24 uur. Start is 8 februari om 12:00 uur local time. Staat u al genoteerd als contester, dan kunt u zich opgeven via www.pa6v.nl of als u voor de eerste keer wil meedoen opgeven via steven@pa6v.nl Ook voor deze zeer leuke contest zoeken wij nog operators.

De bedoeling is dat we met de call PA6V en samen met andere Nederlandse stations de rest van de wereld werken. Wij zijn dus het doel van vele buitenlandse stations, meestal is het een drukte van belang en ook vaak weer hernieuwde kennismaking met bekende stations. Behalve een vaantje voor de medewerkers (operators) en een mogelijke eervolle vermelding in de boeken levert het verder niks op, alleen een hoop lol en samenwerking. Het inschrijfgeld voor de PACC bedraagd € 5,00 DOE MEE EN BELEEF HET EENS.

VRZA QSO PARTY 2019   VRZA QSO PARTY 2019

Toen we de party in de vorige eeuw opgestart hadden konden we niet bedenken dat we het 29 jaar zouden volhouden.

De eerste vond plaats op de 40e verjaardag van de VRZA.
Nou het is dus zover op 24 november 2019 gaat de 29e editie van start.

We zullen werken op 2 meter en  op 80 mtr in het bandsegment 3.650-3.750 MHz.
De QSO party is van 11.00 – 14.00 uur lokale tijd

Deze QSO party zal in het teken staan van een gezellige bijeenkomst via de radio, waarbij zo veel mogelijk V.R.Z.A. clubstations in de lucht zullen zijn. Het is GEEN contest, dus u behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen.

Wel kunt u deze dag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de vermelding

“29e  VRZA QSO party 2019 “.

Om dit award te behalen wijken we iets af van de normale regels, juist omdat het in een dag te behalen is.

Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 en op VHF/UHF 4 PI4 clubstations van de VRZA   gewerkt te hebben.

De QSO party wordt gehouden op zondag 24 nov a.s.
van 11.00 – 14 .00 uur local time op de banden 80 en 2 meter.
En let op: Er zijn 2 nieuwe clubstations bijgekomen,
welke we natuurlijk van harte welkom heten.
De
 clubstations zijn PI4ASD Amstelland en
PI4RCB Radio Club Bunschoten.

De volgende PI4 stations tellen mee voor het award en we moedigen ze dan ook aan om allemaal QRV te zijn:

PI4ADH   Helderland                                   PI4TWN   Twente

PI4AVG   Achterhoek                                   PI4VGZ    ´t Gooi

PI4DHG   Haaglanden                                 PI4VNL     Noord Limburg

PI4EDE    Zuid Veluwe                                PI4YSM    Ysselmond                                    

PI4EHV    Oost Brabant                              PI4ZLB     Zuid Limburg

PI4FLD    Flevoland                                      PI4ZWN    Z-W Nederland

PI4GN     Groningen                                     PI4VRZ/A Kootwijk Radio en mogelijk wisselend

PI4KGL   Kagerland                                      PI4CQP/A Hedel en mogelijk wisselend

PI4ASD   Amstelland                                   PI4RCB     Radio club Bunschoten

De logs kunt u, binnen 4 weken,  mailen aan contestmanager@vrza.nl  Karin Mijnders PA2KM
Voor de aanvraag van het DIVISIONAL award dient u een loguittreksel te sturen aan de award manager:
Marjolein Wobbema PD1MWK, awards@vrza.nl

Aanvragen: o.v.v. Divisional Award en  uw call of luisternummer. In de volgende CQ-PA vind u de betaling details.
Ook de clubstations moedigen wij aan hun logs op te sturen, daar deze gebruikt kunnen worden ter controle van de aanvragen voor het Divisional award.
Ook onze luisteramateurs moedigen wij aan om hun log in te sturen volgens de normale regels, dus niet meeliften met een station.
Wij wensen ieder veel plezier toe op 24e november en hopen velen van u op de band te ontmoeten. Tot werkens.

W.A. Visch PG9W                             Karin Mijnders
Manager QSO party.                       Nieuwe Manager QSO party

PS, Denk er wel aan dat op 80 meter de condities kunnen toenemen, hetgeen het lekker spannend kan maken.

Zoals jullie weten organiseer ik deze keer mijn laatste QSO party en gaat Karin het stokje over nemen. Langs deze weg wil ik jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie trouwe deelname maar uiteraard blijf ik natuurlijk meedraaien met PI4KGL in de QSO party.

Karin heel veel succes gewenst met deze “bijtaak” naast je uitstekende werkzaamheden van/in de Locator contest.

Tot horens/werkens/ziens
Wim Visch PG9W

Tafeltjesverkoop

Tafeltjesverkoop

In Januari van dit jaar is aan de regelmatige aanwezige OM’s op de clubavond de vraag gesteld wat te doen om deze clubavonden voor een groter aantal amateurs nog aantrekkelijker te maken. Het idee is naar voren gebracht om, naar goed voorbeeld, van de in de UK zo succesvol door dames gehouden “Kitchin Table Sales” te adopteren. Het idee is dat door enthousiaste dames allerlei kleding en andere huisraad goederen op een keukentafelformaat te koop aan te bieden aan de aanwezige geïnteresseerden.

                     

Groot succes?

Het idee was dus geboren om een soortgelijke table sale te gaan organiseren, maar dan met amateurspulletjes, op iedere laatste donderdag van de maand. Op 31 januari j.l. hebben we een eerste proef gedaan. Deze avond is met met veel plezier en grote mate van gezelligheid goed ontvangen. De “handel” met elkaar is deze avond toen goed verlopen. Maar zoals bij alle nieuwe activiteiten, is er een tijd van het inwennen en appreciëren van deze nieuwe dingen nodig.

Tweede proef

Op donderdag 26 september j.l. hebben we daarom wederom een proef met de tafeltjesverkoop georganiseerd. Ook deze 2e tafeltjesverkoop was succesvol. Er was wederom sprake van een gezellige clubsfeer, en er melde zich nieuwe gezichten om aan deze verkoping mee te doen. De foto’s geven een kleine impressie van deze avond.

                     

Doe mee!

Middels dit artikel willen wij u oproepen om ook mee te doen aan deze tafeltjesverkoop. Kijkt u eens rond in uw shack, in uw schuur, in uw opslag etc. om te kijken of er spulletjes bij zijn die op deze verkoop van eigenaar kunnen wisselen. De spulletjes moeten wel enigsinds ‘amateur gerelateerd’ zijn.

Het plan is om op donderdag 31 oktober aanstaande een volgende proef te doen met deze tafeltjesverkoop.

                     

Hoe krijg je een tafeltje?

Je kunt je via e-mail aanmelden bij: Maarten PA3ATV – watford31@gmail.com.

VERON leden zijn uiteraard ook van harte welkom om mee te doen aan de verkoop.

Toewijzing van de tafels vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst. Er zal duidelijk worden gecommuniceerd over de definitieve toewijzing. Deelnemers aan een eerdere tafeltjesverkoop zullen geduldig moeten zijn. Voorrang gaat uit naar nieuwe aanmeldingen. Er zijn per verkoping 4 tafels beschikbaar, en op dit ogenblik is al één tafel gereserveerd.

Tip voor de tafelhouder: Zorg voor voldoende wisselgeld in de vorm van munten!

 

 

IDZERDA dag

Op woensdag 6 november 2019 wordt van 10.00 uur tot 21.00 uur de IDZERDA dag georganiseerd ter herdenking van 100 jaar radio. Door de VRZA is deze dag i.s.m. een aantal leden geïnitieerd.

Het zendevenement wordt zo mogelijk op alle banden gehouden vanuit de locatie KURHAUS in Scheveningen en Dekkerhoek 5 a/b te Den Haag. Op deze dag zullen wij de speciale call PA100PCGG gebruiken. Van de afdeling hebben zich al enkele deelnemers aangemeld. Wilt u zich nog aanmelden doe dat dan via het het e-mailadres vrzakgl@gmail.com. Meer informatie kunt u in de CQ-PA 9 teruglezen vanaf bladzijde 42.

CQ World Wide SSB contest

In het weekend van 26 en 27 oktober doen we met de afdeling weer mee met de CQ World Wide SSB. De afdeling zal hier in participeren met de call PA6V vanuit de bunker in Oegstgeest. De start is op zaterdag 02.00 uur en eindigd op maandag 01.00 uur. Let op de tijden zijn LT (local time).

Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij steven@pa6v.nl of via www.pa6v.nl, hier kunt u eventueel uw voorkeur al invullen.

VRZA Kagerland Maandelijkse Tafeltjesverkoop

Op veler verzoek en teruggrijpend op het succes van de eerste proef in januari Organiseert onze afdeling op donderdagavond 26 september, weer een “Tafeltjesverkoop” op ons honk in het “Onderdak” te Sassenheim. De vriendschappelijke en gezellige sfeer die er in januari op die avond was, is mede de reden, dat er door de leden om herhaling van dit gebeuren is gevraagd.

En het succesvol tegen een vergoeding helpen verhuizen van allerlei aangeboden goederen , was voor de tafelhouders achteraf ook de moeite waard. De opzet van dit gebeuren was, om op iedere laatste donderdag avond van de maand een tafeltjes verkoop te houden. Met het enthousiaste animo voor dit club gebeuren, en als dit ook zo blijft, willen we in het vervolg iedere laatste donderdag van de maand dit herhalen. De gang van zaken is als volgt:

Deelname is kosteloos. Er zijn op de avond vier tafeltjes ( 85×85 cm.) beschikbaar. Er zijn nog enkele tafeltjes beschikbaar, dus neem contact op met Maarten.

Hoe krijg je een tafeltje?
Je kunt je via e-mail aanmelden bij ; Maarten PA3ATV – watford31@gmail.com.

VERON leden zijn uiteraard ook van harte welkom om leuk mee te doen.

Wie zich het eerst meldt krijgt tafeltje één en dan in volgorde de andere drie. Er zal duidelijk worden gecommuniceerd over de toewijzing. De datering en tijd op de aanvraag e-mail wordt de leidraad. Deelnemers aan de vorige tafeltjes verkoop zijn tot nader order uitgesloten.

Tip voor de tafelhouder: Zorg voor voldoende wisselgeld munten!

Waar?
Oude School / Theater “Het Onderdak”, Ruimte 6
J. P. Gouveneurlaan 40/a, hoek Parklaan Sassenheim.

Aanvang 20.00 uur. Tafelhouders kunnen vanaf 19.30 hun tafel inrichten.

De ruimte van de lokaliteit is beperkt, faciliteiten zijn:
Zitgelegenheid een beknopt bar assortiment, kapstokken, nette toiletten.
En natuurlijk veel gezelligheid bij het onderling QSO!

Tot ziens op 26 september aanstaande.

Website PI4KGL is verhuisd.

De website van PI4KGL is verhuisd naar de IT infrastructuur van de VRZA.

Zoals je zult merken werkt nog niet alles, maar hier zal de komende dagen aan gewerkt worden.
Zeer veel dank gaat uit naar Simon – PA9TV die op de achtergrond het meeste werk heeft gedaan.

Nog heel even geduld dus.