Leden vergadering van de afdeling Kagerland

Op 1 maart 2018 houden we onze jaarlijkse leden vergadering. Aanvang 20:00 uur in het Onderdak te Sassenheim.

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen extra ledenvergadering van 20 april 2017*
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Begroting 2018
Pauze
9. Bestuursverkiezing**
10. Voortgang Communicatie-Bunker
11. Website
12. Rondvraag
13. Sluiting

** Deze notulen en andere stukken krijgt u toe gestuurd na de bestuursvergadering van 6 februari 2018
** Jaap, PA8VK voorzitter, aftredend en niet herkiesbaar
Nick, PA0NCV penningmeester aftreden en herkiesbaar
Steven, PD8A Contestmanager aftredend niet herkiesbaar
Henk, PE1PYZ Barmanager aftredend en herkiesbaar
Wim, PG9W heeft zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie

Eventueel andere kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot uiterlijk dinsdag 20 februari 2018 bij een van de bestuursleden of via: bestuurkgl@vrza.nl

Reacties zijn gesloten.